Privacy Statement

Polityka ochrony prywatności zewnętrznych danych Allegion

Data wejścia w życie: 25/07/2017

W niniejszej polityce ochrony prywatności opisano dane osobowe, które spółka Allegion Plc oraz jej jednostki zależne i stowarzyszone (zwane dalej łącznie „Allegion”, „my/nas”, „nasz/nasze” itd.) gromadzą od Użytkownika wraz ze sposobem ich wykorzystania, ujawniania i przekazywania. Niniejsza polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych od Użytkownika: (1) on-line, np. za pośrednictwem tej strony internetowej, aplikacji i platform Allegion, na których niniejsza polityka jest publikowana (zwanych dalej łącznie „Stroną”); oraz (2) off-line, w trakcie kontaktów z Użytkownikiem jako klientem, sprzedawcą lub zainteresowaną osobą.

Informacje podawane w trybie off-line będą gromadzone przez odpowiedni podmiot Allegion. Więcej informacji w części Przekazywanie danych osobowych do innych krajów i przechowywanie ich za granicą.

Przekazując informacje do Allegion, Użytkownik wyraża zgodę, na to, by jego informacje, w tym dane osobowe. Przekazując informacje do Allegion, Użytkownik wyraża zgodę, by jego informacje, w tym dane osobowe, były gromadzone, wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszą polityką. Dla odwiedzających Stronę niniejsza polityka jest włączona przez odniesienie do naszych Warunków korzystania z usługi.

W przypadku danych osobowych podlegających ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych dostępna jest lista podmiotów Allegion kontrolujących dane osobowe tutaj.

Spis treści

Gromadzone informacje

Wykorzystanie informacji Użytkownika

Ujawnianie informacji Użytkownika

Pliki cookie i mechanizmy śledzące

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Oświadczenie o nie śledzeniu

Powiązania z osobami trzecimi

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów i przechowywanie ich za granicą

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zachowanie danych osobowych

Prawa i możliwości wyboru Użytkownika

Informacje specjalne dla konsumentów w Kalifornii

Zmiany w niniejszej polityce

Kontakt

Gromadzone informacje

Gromadzimy informacje bezpośrednio od Użytkownika, od osób trzecich oraz automatycznie w trakcie użytkowania naszej Strony lub korzystania z usług Allegion. W zakresie dopuszczalnym przez prawo lub po wyrażeniu zgody przez Użytkownika możemy łączyć wszystkie informacje zgromadzone z różnych źródeł na temat Użytkownika.

Informacje gromadzone bezpośrednio od Użytkownika. Gromadzimy informacje od Użytkownika w trakcie składania karty rejestracyjnej, składania wniosku o informacje od nas, kontaktowania się z nami lub korzystania z naszych produktów i usług w inny sposób. Gromadzone przez nas informacje różnią się w zależności od rodzaju kontaktu, ale mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numery telefonu, numer faksu, adres e-mail, dane do płatności (w tym numery kont finansowych lub numery kart kredytowych lub debetowych) oraz historię zakupów Użytkownika. Gromadzimy również informacje, które Użytkownik zgadza się nam przekazać (np. informacje o rejestracji – jeśli Użytkownik rejestruje jeden z naszych produktów lub rejestruje się w celu uzyskania ochrony przeciw kradzieży, wypełnia kwestionariusz lub ankiety – lub informacje dostarczane w ramach gry w totalizatora lub udziału w konkursie) za pośrednictwem naszej Strony lub off-line.

Użytkownik nie jest zobowiązany dostarczyć nam dane osobowe, ale w razie niedostarczenia danych niektóre możliwości (np. rejestracja zamka) mogą być dla niego niedostępne.

Informacje gromadzone na temat Użytkownika od osób trzecich. Możemy również gromadzić informacje na temat Użytkownika od osób trzecich. Dla przykładu możemy gromadzić nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail z platform mediów społecznościowych, jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami poprzez media społecznościowe.

Informacje gromadzone automatycznie. Gromadzimy automatycznie informacje, w tym dane osobowe, poprzez pliki cookie, sygnalizatory sieciowe i inne środki technicznie w trakcie wizyty na naszej Stronie lub korzystania z naszych usług. Gromadzone przez nas automatycznie informacje obejmują m.in. nazwę domeny, rodzaj przeglądarki i system operacyjny; przeglądane strony internetowe; kliknięte linki; adres protokołu internetowego (IP); długość czasu spędzonego na naszej stronie lub na korzystaniu z naszych usług; polecający adres URL lub strona internetowa, która skierowała Użytkownika na naszą Stronę. W zakresie dopuszczalnym przez prawo lub po wyrażeniu zgody przez Użytkownika możemy łączyć te informacje z innymi informacjami zgromadzonymi na temat Użytkownika. Więcej informacji w części Pliki cookie i mechanizmy śledzące

Wykorzystanie informacji Użytkownika

Wykorzystujemy informacje Użytkownika, w tym jego dane osobowe, do następujących celów:

 • W celu dostarczenia Użytkownikowi naszych produktów i usług. Wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika w celu dostarczenia mu naszych produktów i usług; w celu przyjmowania, przetwarzania i realizowania zamówień i zwrotów; w celu realizacji płatności; w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej, wsparcia technicznego i innych podobnych usług; oraz w celu ustanowienia i prowadzenia kont klientów.
 • Do celów zarządzania sprzedawcami. Wykorzystujemy informacje Użytkownika w celu ustanowienia i utrzymania kont sprzedawców, dostarczania wymaganych produktów i usług oraz podejmowania innych działań w ramach zarządzania sprzedawcami. Informacje gromadzone od naszych sprzedawców są również wykorzystywane do celów określonych w tej części.
 • Obsługa klienta. Wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika do celów obsługi klienta, w tym obsługi gwarancyjnej, wsparcia technicznego lub innych podobnych celów; w celu odpowiedzi na zapytania Użytkownika i w innych sprawach, w celu których Użytkownik kontaktuje się z nami.
 • Komunikacja. Wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika do komunikacji z nim, w tym do odpowiedzi na prośby o pomoc. Możemy komunikować się z Użytkownikiem na różne sposoby, w tym pocztą, pocztą elektroniczną przez telefon i/lub wiadomości tekstowe.
 • Administracja. Wykorzystujemy informacje Użytkownika do celów administracyjnych, w tym do zarządzania naszym magazynem; w celu lepszego zrozumienia dostępu i wykorzystania naszej Strony; w celu dostarczania informacji i raportów naszym inwestorom, potencjalnym partnerom, usługodawcom, organom regulacyjnym i innym stronom; w celu wdrażania i prowadzenia usług związanych z bezpieczeństwem, walką z piractwem, zapobieganiem oszustwom i innych usług mających chronić naszych klientów, użytkowników, sprzedawców, nas i ogół społeczeństwa; w celu wdrożenia niniejszej polityki, naszych warunków i innych zasad.
 • Badania i rozwój. Wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika do celów badań i rozwoju, w tym w celu udoskonalania naszej Strony, produktów, usług i kontaktu z klientem; w celu zrozumienia danych demograficznych naszych klientów i użytkowników; oraz do innych celów badawczych i analitycznych.
 • Zgodność z przepisami. Wykorzystujemy nasze informacje w celu wywiązania się z mających zastosowanie obowiązków prawnych, w tym w celu odpowiedzi na wezwania i nakazy sądowe.
 • Ochrona nas i innych. Wykorzystujemy informacje Użytkownika, jeśli uznajemy to za konieczne w celu prowadzenia dochodzeń, stosowania środków zapobiegawczych lub prawnych dotyczących bezprawnych działań, podejrzewanego oszustwa, sytuacji wiążących się z potencjalnymi groźbami zagrażającymi bezpieczeństwu danej osoby lub naruszeniami naszych Warunków lub niniejszej polityki.
 • Działania marketingowe. W sytuacjach wynikających z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo lub po uzyskaniu zgody Użytkownika (jeśli taka jest wymagana na mocy prawa) wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika do celów marketingowych i promocyjnych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla przykładu możemy wykorzystać informacje dotyczące Użytkownika, takie jak adres e-mail, w celu przesłania wiadomości i biuletynów, specjalnych ofert i promocji lub w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w inny sposób w sprawie produktów, usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą go interesować. Możemy również wykorzystać informacje dotyczące Użytkownika w celu wsparcia reklamy naszych usług na stronach internetowych osób trzecich lub w innych miejscach.

Ujawnianie informacji dotyczących Użytkownika

Możemy ujawnić informacje dotyczące Użytkownika, w tym jego dane osobowe, w następujący sposób:

 • Użytkownicy naszej Strony. Nazwa użytkownika i informacje publikowane na naszej Stronie, w tym m. in. zdjęcia, komentarze i tekst mogą być dostępne dla wszystkich innych użytkowników naszej Strony i mogą być publicznie dostępne po ich opublikowaniu
 • Podmioty zależne i stowarzyszone. Możemy ujawniać informacje dotyczące Użytkownika wszelkim obecnie istniejącym lub przyszłym podmiotom zależnym lub stowarzyszonym, w celach opisanych powyżej w punkcie Wykorzystanie danych osobowych. Przykładowo, możemy przekazać informacje dotyczące Użytkownika jednemu z naszych podmiotów w Stanach Zjednoczonych w celu ich przechowywania.
 • Usługodawcy. Możemy ujawniać dane osobowe stronom trzecim będącym dostawcami, usługodawcami, wykonawcami lub agentami w celu umożliwienia im wykonywania działań na naszą rzecz. Tacy usługodawcy mogą, przykładowo, wspierać nas w administrowaniu naszą Stroną, przetwarzaniu danych związanych z rekrutacją lub przetwarzaniem płatności.
 • Inne podmioty niepowiązane. Możemy ujawniać dane osobowe niepowiązanym stronom trzecim, takim jak hurtownicy, dystrybutorzy, partnerzy reklamowi i inni, z którymi prowadzimy działania sprzedażowe lub dla celów działań sprzedażowych tych podmiotów. W zakresie dozwolonym przez przepisy i zgodę Użytkownika, takie strony trzecie mogą używać danych osobowych w celu prowadzonych przez nich działań marketingowych, takich jak sprzedaż produktów i usług, które w ich ocenie mogą interesować Użytkownika.

Możemy również ujawniać dane, w tym dane osobowe Użytkownika, w następujących przypadkach:

 • Przeniesienie biznesu. Możemy ujawniać dane Użytkownika innym podmiotom w związku z połączeniem lub przejęciem, sprzedażą lub przeniesieniem jednostki biznesowej, procedurami upadłościowymi, lub w ramach podobnych transakcji związanych z przeniesieniem biznesu, a także w negocjacjach związanych z takim przeniesieniem.
 • Związek z postępowaniem prawnym. Możemy ujawniać dane użytkownika w celu zapewnienia zgodności z prawem, postępowaniami sądowymi, żądaniami sądów lub innymi procesami prawnymi, takimi jak odpowiedź na wezwanie sądu lub inne uprawnione żądanie organu władzy.
 • Ochrona nas i innych. Możemy ujawniać dane, jeśli uznamy, że jest to niezbędne dla zbadania, uniknięcia lub podjęcia działań związanych z bezprawnymi działaniami, podejrzeniami oszustwa, sytuacjami potencjalnego niebezpieczeństwa dla jakiejkolwiek osoby lub złamaniem niniejszej polityki.
 • Agregowanie i anonimizowanie informacji. Możemy ujawnić dane zagregowane lub anonimizowane o Użytkowniku stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych, badawczych i innych podobnych.

Pliki cookie i mechanizmy śledzące

My i nasi dostawcy stosujemy pliki cookie, obrazki tracking pixels i inne mechanizmy śledzące w celu śledzenia informacji o korzystaniu z naszej Strony i usług dostępnych na Stronie. My i nasi dostawcy możemy łączyć takie informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, które uzyskaliśmy.

Pliki cookie. Cookie jest tekstowym przekazem informacji, które strona internetowa przekazuje do pliku cookie wyszukiwarki na dysku twardym komputera w celu zapamiętania użytkownika. Plik cookie najczęściej zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas życia takiego pliku i jego wartość, najczęściej losowo generowany unikalny numer. Takie działanie pozwala na lepsze korzystanie z naszej Strony przez Użytkownika i pozwala nam ulepszać naszą Stronę, produkty i usługi. Używamy plików cookie głównie w następujących celach:

 • Kiedy są one niezbędne do prawidłowego działania Strony.
 • W celu gromadzenia anonimowych, zagregowanych informacji, dzięki którym rozumiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony i które pozwalają ulepszać strukturę Strony.

Pliki clear GIF, piksele i inne technologie. Plik clear GIF jest bardzo małym elementem graficznym z unikatowym identyfikatorem, działającym podobnie do pliku cookie, który jest umieszczany, w niewidoczny sposób, na stronach internetowych. My i nasi dostawcy mogą używać technologii clear GIF (zwanej również web beacon, web buf albo pixel tag) na naszej Stronie w celu śledzenia aktywności Użytkowników Strony, wspierania zarządzania treścią strony oraz gromadzenia statystyk o korzystaniu z naszej Strony. My i nasi dostawcy mogą również używać tej technologii w e-mailach w formacie HTML wysyłanych do naszych Użytkowników w celu śledzenia stopnia odpowiedzi na e-maile, identyfikowania czy e-maile są czytane oraz śledzenia czy e-maile są przesyłane dalej.

Analiza danych przez strony trzecie. Możemy używać automatycznych urządzeń i aplikacji w celu oceny korzystania z naszej Strony i usług. Możemy używać tych narzędzi w celu ulepszania naszych usług, wyników i wartości zapewnianych Użytkownikom. Takie urządzenia i aplikacje mogą korzystać z plików cookie i innych technologii śledzących w celu właściwego działania

Prosimy zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie w celu pozyskania dalszych informacji o korzystaniu z plików cookie, zdolności Użytkownika do przyjęcia lub zablokowania plików cookie oraz powiązanych informacji.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Korzystamy ze stron trzecich, takich jak reklamodawcy internetowi w celu świadczenia usług reklamowych na naszej Stronie i stronach trzecich lub w innych mediach (np. platformy społecznościowe). Pozwala to nam i naszym dostawcom będącym stronami trzecimi na kierowanie reklam produktów i usług, którymi mogą być oni zainteresowani, do Użytkowników. Dostawcy reklam internetowych, reklamodawcy, sponsorzy i podmioty mierzące ruch w sieci, będący stronami trzecimi, mogą używać plików cookie, technologii JavaScript, technologii web beacon (w tym clear GIF), technologii Flash LSO i innych mechanizmów śledzących w celu mierzenia skuteczności ich reklam i personalizowania zawartości reklam dla Użytkownika. Takie pliki cookie stron trzecich i inne technologie podlegają politykom dotyczącym plików cookie takich stron trzecich i nie podlegają niniejszej polityce. Możemy dostarczać takim reklamodawcom będącym stronami trzecimi dane o Użytkowniku, w tym dane osobowe.

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą wyłączyć wiele reklam stron trzecich. Przykładowo, Użytkownik może skorzystać ze Strony wyboru konsumenta organizacji Digital Advertising Alliance (DAA) w celu uzyskania informacji o możliwości wyłączenia reklam opartych na zainteresowaniach lub części z nich, w zakresie informacji wykorzystywanych przez firmy będące członkami DAA. Użytkownik może również skorzystać ze strony Opcji wyłączenia przez konsumenta organizacji Network Advertising Initiative (NAI) w celu uzyskania informacji o możliwości wyłączenia reklam opartych na zainteresowaniach, w zakresie informacji wykorzystywanych przez firmy będące członkami NAI.

Użytkownicy w Kanadzie mogą skorzystać z Narzędzia wyłączającego organizacji Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) w celu wyłączenia niektórych reklam opartych na zainteresowaniach od stron trzecich. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie DAAC pod adresem youradchoices.ca.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej mogą skorzystać ze strony Twój wybór online organizacji European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) i wybrać odpowiedni kraj w celu uzyskania dodatkowych informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach i wyłączenia takiej reklamy we własnym kraju. Przykładowo, użytkownicy we Francji mogą skorzystać ze strony Contrôler ses cookies w celu wyłączenia niektórych reklam internetowych opartych na zainteresowaniach, a także uzyskać dodatkowe informacje na stronie www.youronlinechoices.com/fr.

Wybór opcji wyłączenia, dla jednej lub wielu firm wymienionych na Stronie wyboru konsumenta organizacji DAA, Opcji wyłączenia przez konsumenta organizacji NAI, czy też Narzędzia wyłączającego organizacji DAAC, lub też opcji dostępnych na stronach EDAA, pozwoli na wyłączenie dostarczanej przez firmy zawartości opartej na zainteresowaniach, w tym takich reklam. Nie oznacza to jednak, że Użytkownik nie będzie otrzymywać reklam ze Strony lub innych stron. Użytkownik może w dalszym ciągu otrzymywać reklamy, przykładowo, zamieszczone na różnych stronach, które przegląda (tj. reklama oparta na kontekście). Ponadto, jeśli przeglądarka Użytkownika jest skonfigurowana w taki sposób, że odrzuca pliki cookie, w przypadku gdy wybrano opcję wyłączenia na stronach DAA, NAI, DAAC lub EDAA, to opcja wyłączenia może nie działać prawidłowo. Należy zwrócić uwagę, że jeśli Użytkownik korzysta z różnych urządzeń, to należy skorzystać z opcji wyłączenia na każdym z nich.

Oświadczenie o nie śledzeniu

Obecnie nasze systemy nie przyjmują oświadczenia o nie śledzeniu. Użytkownik może wyłączyć niektóre narzędzia śledzenia zgodnie z opisem powyżej w części Pliki cookie i mechanizmy śledzące (tj. przez wyłączenie plików cookie). W celu uzyskania dodatkowych informacji o sygnałach o nie śledzeniu (do not track), prosimy skorzystać z tego źródła.

Powiązania z osobami trzecimi

Nasza Strona może zawierać linki do stron podmiotów trzecich. Jakikolwiek dostęp do tych stron dostępnych za pomocą linków nie podlega niniejszej polityce, lecz podlega politykom takich podmiotów trzecich. Nie odpowiadamy za praktyki informacyjne takich stron podmiotów trzecich.

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów i przechowywanie ich za granicą

Możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać i przechowywać dane osobowe poza krajami, w których są one zbierane, np. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak kraj, w którym mieszka Użytkownik.

Ponadto, mogą wystąpić sytuacje w których dane osobowe są przekazywane dostawcom będącym stronami trzecimi (w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w tym krajach, w których Allegion prowadzi działalność lub ma biura), w celu świadczenia usług na rzecz Allegion, takich jak przetwarzanie płatności, usługi hostingu i inne usługi wymagane prawem. Allegion korzysta z usług stron trzecich w celu przetwarzania danych osobowych w związku z usługami i dla celów administracyjnych. Tacy usługodawcy mogą być zlokalizowani w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, gdzie Allegion prowadzi działalność. W przypadkach gdy Allegion korzysta z innych firm w celu wykonywania takich i podobnych działań, taka strona trzecia będzie zobowiązana do ochrony danych osobowych i nie będzie uprawniona do wykorzystania danych osobowych w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy różne działania w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych, nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem do danych osobowych oraz przypadkową lub bezprawną utratą danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, błędnego wykorzystania, nieuprawnionego dostępu, nieuprawnionego ujawnienia, zmiany lub zniszczenia danych osobowych lub innej formy nieuprawnionego przetwarzania.

Użytkownicy powinni chronić swoje hasła i identyfikatory uzyskane z naszej Strony i odpowiadają za wszelkie nieprawidłowe lub nieuprawnione korzystanie z naszej Strony za pomocą ich hasła i identyfikatora oraz za zachowanie haseł w tajemnicy. Jeśli Użytkownik ma podstawy podejrzewać, że jego relacja z nami nie jest bezpieczna (na przykład podejrzewa, że bezpieczeństwo konta mogło zostać naruszone), należy niezwłocznie zgłosić taką informację za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

Zachowanie danych osobowych

Będziemy zachowywać dane osobowe tak długo, jak istnieć będzie rozsądny cel prawny lub biznesowy dla takiego zachowywania. Po tym okresie dane zostaną zniszczone za pomocą dostępnych technologii.

Prawa i możliwości wyboru Użytkownika

 • Prawa Użytkownika. Użytkownik dobrowolnie przekazuje nam dane osobowe. Zależnie od jurysdykcji Użytkownika, Użytkownik może mieć prawo, w każdym czasie, do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Allegion; zażądania wstrzymania wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych; zażądania aktualizacji, zmiany lub usunięcia danych osobowych; oraz do wycofania uprzedniej zgody związanej z danymi osobowymi; przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej. Użytkownik może zgłosić takie żądanie poprzez odpowiednią dla kraju instytucję ds. ochrony danych osobowych lub za pośrednictwem lokalnego menedżera ds. prywatności, wskazanego w danych kontaktowych podanych poniżej.
 • Możliwości wyboru. Użytkownik zawsze może zdecydować o nie przekazaniu informacji, chociaż może to być niezbędne dla korzystania z usług.
 • Wyłączenie plików cookie. Prosimy skorzystać z naszej polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania dodatkowych informacji o wyłączeniu plików cookie.
 • Wyłączenie komunikacji marketingowej. Możemy wysyłać Użytkownikowi reklamowe wiadomości e-mail, jeśli Użytkownik zażąda uzyskiwania takich informacji. Użytkownik może zażądać zaprzestania otrzymywania takich wiadomości reklamowych, korzystając z łącza zawartego w e-mailu. Zwracamy uwagę, że przy wyłączeniu wysyłanych przez nas komunikacji marketingowej, wciąż będziemy kontaktować się z Użytkownikiem w innych celach (np. w odpowiedzi na zapytania lub w związku ze świadczonymi usługami). Użytkownik może również wyłączyć wysyłaną przez nas komunikację marketingową poprzez kontakt pod adresem e-mail podanym w danych kontaktowych poniżej.

Informacje specjalne dla konsumentów w Kalifornii

Użytkownicy w Kalifornii mogą zażądać listy niektórych stron trzecich, którym ujawnione będą niektóre dane osobowe w ich celach marketingowych. Można złożyć jedno takie żądanie na rok. W żądaniu Użytkownik powinien potwierdzić, że jest rezydentem Kalifornii i podać aktualny adres w Kalifornii w celu uzyskania odpowiedzi. Użytkownik może zażądać pisemnej informacji, kontaktując się za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do trzydziestu (30) dni.

Aplikowanie o pracę

Można aplikować o pracę poprzez Stronę. W takim przypadku pozyskamy imię i nazwisko, dane kontaktowe, krajowy numer identyfikacyjny, historię zatrudnienia, CV oraz inne informacje związane z aplikacją. Zgromadzimy również inne informacje (np. dane demograficzne), które Użytkownik zgodzi się podać przez Stronę. Portal zatrudnienia na Stronie jest hostowany w Stanach Zjednoczonych, które mogą nie mieć takiego poziomu ochrony danych osobowych, jak kraj Użytkownika. Portal zatrudnienia może zawierać inne odpowiednie powiadomienia o prywatności.

Jeżeli Użytkownik aplikuje na stanowisko z otwartą rekrutacją do danej spółki, a my uznamy, że kwalifikacje kandydata są odpowiednie na inne stanowisko w tej lub innej spółce powiązanej lub stowarzyszonej, możemy przekazać taką informację tej spółce powiązanej lub stowarzyszonej. Korzystamy z informacji przekazanych przez Użytkownika przez portal w celu przetwarzania aplikacji. Jeżeli jest to wymagane prawem lub właściwe dla celów ochrony naszych praw lub interesów, możemy przekazać informację do instytucji zajmującej się egzekwowaniem prawa lub innych stron trzecich, zgodnie ze wskazaniem w rozdziale dotyczącym ujawniania danych, zamieszczonym powyżej. Nie będziemy korzystać z tych danych w celach marketingowych.

Prosimy zapoznać się także z rozdziałem dotyczącym praw i możliwości wyboru Użytkownika oraz informacjami o możliwości dostępu i korekty danych, które zamieszczono powyżej.

Jeśli Użytkownik zostanie pracownikiem Allegion, zgodnie z przepisami, przekażemy Użytkownikowi informacje o tym, jak będziemy korzystać z jego danych osobowych.

Zmiany w niniejszej polityce

Możemy zmienić niniejszą politykę w dowolnym czasie, więc prosimy o regularną weryfikację. O wszelkich zmianach poinformujemy na naszej stronie. Jeżeli dokonamy zmian w polityce, które znacząco wpłyną na praktyki w odniesieniu do danych osobowych, które gromadziliśmy o Użytkowniku, podejmiemy próbę uprzedniego zawiadomienia Użytkownika o takich zmianach, z zaznaczeniem zmian na Stronie lub w wiadomości e-mail. Dalsze korzystanie ze Strony, zakup towarów lub usług, lub pozyskiwanie dalszych informacji oznacza zgodę na zmiany w polityce.

Kontakt

Prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@allegion.com w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki, danych osobowych Użytkownika, lub jeżeli potrzebna jest pomoc w dokonaniu wyborów, a także w przypadku wszelkich pytań, komentarzy lub skarg odnoszących się do kwestii prywatności. Przesłane wiadomości zostaną przekazane i będą przeglądane w Stanach Zjednoczonych.

Dodatkowe prawa (obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

Od 25 maja 2018 roku, jeśli Twoje dane osobowe podlegają ogólnemu unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych, masz również następujące dodatkowe prawa:

 • Przenośność danych – w zakresie, w jakim wykorzystujemy fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, stanowiącej jednocześnie podstawę prawną takiego przetwarzania, a także fakt, że dane osobowe są przetwarzane przez automatyczne systemy, masz prawo do otrzymania wszelkich przekazanych Spółce danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego postaci, a także do żądania od nas przekazania takich danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania – masz prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:
  • podważasz poprawność danych osobowych do czasu, gdy podejmiemy odpowiednie kroki w celu poprawy lub weryfikacji ich poprawności;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usuwali dane;
  • nie potrzebujemy danych osobowych w celu przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne w celu wniesienia lub realizacji roszczeń albo obrony przed roszczeniami; albo
  • wyraziłeś/wyraziłaś uzasadniony sprzeciw odnośnie do przetwarzania (patrz poniżej) w oczekiwaniu na weryfikację, czy Spółka posiada uzasadnione powody nakazujące dalsze przetwarzanie danych.

Jeżeli dane osobowe podlegają takim ograniczeniom, będziemy przetwarzać je za Twoją zgodą wyłącznie w celu wniesienia lub realizacji roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

 • Prawo do uzasadnionego sprzeciwu odnośnie do przetwarzania – w zakresie, w jakim posiadamy uzasadnione powody do przetwarzania danych, masz prawo do sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania; musimy zaprzestać takiego przetwarzania do momentu wykazania uzasadnionych powodów nakazujących ich dalsze przetwarzanie, nadrzędnych w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności albo do chwili, gdy będziemy musieli przetwarzać dane w celu wniesienia lub realizacji roszczeń albo obrony przed roszczeniami. Standardowo, w sytuacji, gdy wykorzystujemy Twój uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, uważamy, że jesteśmy w stanie wykazać takie uzasadnione powody, ale będziemy rozważać każdy przypadek indywidualnie.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw lub skorzystać z nich, prosimy skontaktować dataprivacy@allegion.com.